Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelés

A Job on sCOOL Iskolaszövetkezet (székhelye: 1115 Budapest, Thallóczy L. u. 25/b.) adatkezelő általi adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) előírásainak megfelelően történik, az adatokat a Job on sCOOL Iskolaszövetkezet kizárólag a jelen tájékoztatóban foglalt szolgáltatások nyújtásának biztosítása érdekében kezeli. A Job on sCOOL Iskolaszövetkezet által nyújtott szolgáltatások a Job on sCOOL Iskolaszövetkezet által alkalmazott „Online regisztráció” elnevezésű on-line regisztrációs űrlap, valamint az ügyfélszolgálaton (1115 Budapest, Thallóczy L. u. 25/b.) személyesen kitöltött regisztrációs űrlap (a továbbiakban: Űrlap) megfelelő kitöltésével vehetők igénybe. Az Űrlap aláírásával az érintett (a továbbiakban: Ügyfél) olyan információkat is az Job on sCOOL Iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsáthat, melyek személyes adatoknak minősülnek. A Job on sCOOL Iskolaszövetkezet, mint adatkezelő az Infotv. előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván ezen adatokat. A  Job on sCOOL Iskolaszövetkezet a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

Fogalom meghatározások

érintett/Ügyfél: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

A Job on sCOOL Iskolaszövetkezet általi adatkezelés és adatbiztonság alapelvei

Az Ügyfél személyes adatai kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhetők. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A Job on sCOOL Iskolaszövetkezet biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát, folyamatosan biztosítja továbbá azon technikai és szervezési intézkedéseket és eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint a jelen szabályzatban meghatározott egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Job on sCOOL Iskolaszövetkezet a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A kezelt személyes adatok köre

Az Űrlap kitöltése során az Ügyfél alábbi adatai kerülnek rögzítésre: név (vezetéknév, keresztnév, születési név), születési hely és dátum (év/hó/nap), Ügyfél nemee-mail címtelefonszámállandó lakcím (ország, város, irányítószám, utca, házszám), állampolgárságtanulmányi adatok (félévi státusz, iskola szintje, tagozat, intézmény neve, szak), nyelvtudásÜgyfél korábbi munkavállalási adatai, anyja neve, bankszámlaszám, személyi igazolvány száma,adóazonosító jel, TAJ szám. A Job on sCOOL Iskolaszövetkezet a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok valóságtartalmáért kizárólag az azt megadó Ügyfél felel. A Job on sCOOL Iskolaszövetkezet az Ügyfél rögzített adatait zártan tárolja és azokat kizárólag a szolgáltatás nyújtása érdekében, a jelen szabályzatban foglaltak szerinti módon és ideig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az Ügyfél önkéntes hozzájárulása, önkéntes adatszolgáltatása, amellyel az Ügyfél az Űrlap kitöltésével a jelen Adatkezelési Tájékoztató előzetes elfogadását követően hozzájárulását adja a Job on sCOOL Iskolaszövetkezet általi személyes adatainak kezeléséhez.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Job on sCOOL Iskolaszövetkezet által kínált, igénybe vehető szolgáltatások (tagsági jogviszony létesítése, személyes közreműködés diákmunka keretében, hírlevél küldése) nyújtásának biztosítása. A Job on sCOOL Iskolaszövetkezet kizárólag ezen célokhoz kötötten – a 3. pont szerinti alapelvekre is figyelemmel – kezeli és tárolja a Ügyfél személyes adatait, ettől eltérő célra nem használhatja fel, harmadik személyek részére kizárólag a Ügyfél előzetes írásbeli hozzájárulása esetén, vagy hatósági kötelezés alapján adhatja át.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltak szerint a Job on sCOOL Iskolaszövetkezet az Ügyfél regisztráció során megadott e-mail címére hírlevelet kizárólag az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával küldhet. Az Ügyfél hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Címzett reklámküldemény természetes személy mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, ebben az esetben a Job on sCOOL Iskolaszövetkezet biztosítja, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető.

A személyes adatok megismerése, adatfeldolgozás, adattovábbítás

A Job on sCOOL Iskolaszövetkezet a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja. A 6. pont szerint meghatározott cél érdekében kizárólag a Job on sCOOL Iskolaszövetkezet mindenkori alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg az Ügyfél személyes adatait, azokat harmadik személynek – a jelen pontban foglalt kivétellel – nem adhatják tovább. A szolgáltatások nyújtása, az Ügyféllel történő elszámolás körében a Job on sCOOL Iskolaszövetkezet adatfeldolgozót (pl. könyvelő, bérszámfejtő) vehet igénybe. A Job on sCOOL Iskolaszövetkezet kizárólag a 6. pont szerinti cél megvalósítása érdekében jogosult adatfeldolgozást végző személy igénybe vételére, az általa igénybe vett adatfeldolgozók adatkezeléséért a felelősségét kizárja. Az adatkezelés céljának megvalósításához, különösen állásajánlat tétele, kiválasztási eljárásban történő részvétel, jogviszony létesítése céljából az érintett önéletrajzát a tényleges feladatteljesítési lehetőséget kínáló szerződött megrendelői részére átadhatja. A Job on sCOOL Iskolaszövetkezet szerződött megrendelői az önéletrajzokat kizárólag a kiválasztáshoz szükséges mértékig és ideig jogosultak megismerni, az adott állás betöltését követően a tudomásukra jutott személyes adatokat törölni kötelesek. Az érintett önéletrajzának továbbítását a Job on sCOOL Iskolaszövetkezet intézett nyilatkozatával megtilthatja, továbbá jogosult felvilágosítást kérni arról, hogy önéletrajza mikor és kinek a részére került átadásra. A Job on sCOOL Iskolaszövetkezet az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Ügyfél jogai

Az Ügyfél kérelmére a Job on sCOOL Iskolaszövetkezet tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Job on sCOOL Iskolaszövetkezet a tájékoztatásra irányuló írásbeli kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 25 napon belül, közérthető formában az Ügyfél részére írásban köteles megadni a tájékoztatást. A tájékoztatást a Job on sCOOL Iskolaszövetkezet csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén a Job on sCOOL Iskolaszövetkezet írásban közli az érintettel, hogy a tájékoztatás megtagadására mely jogszabályhely rendelkezése alapján került sor.

Az adatkezelés időtartama

Az Ügyfél a 4. pont szerint megadott személyes adatainak kezelése az Űrlap kitöltésétől az Ügyfél adatainak törléséig tart. A személyes adatot törölni kell, ha (i) kezelése jogellenes; (ii) az érintett kéri; (iii) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (v) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok tárolása, biztonsága

A Job on sCOOL Iskolaszövetkezet számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a telephelyén, a 1115 Budapest, Thallóczy L.u. 25/b. szám alatti szervertermében található meg. A Job on sCOOL Iskolaszövetkezet informatikai eszközeinek kiválasztásakor, beszerzésekor és üzemeltetésekor figyelembe veszi, biztosítja, hogy a kezelt személyes adat csak a feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, eredete igazolható, hiteles legyen. A Job on sCOOL Iskolaszövetkezet műszaki, informatikai, szervezési és szervezeten belüli intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának megőrzéséről, az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatok megfelelő védelmi szintjéről. Az informatikai rendszer és hálózat egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A Job on sCOOL Iskolaszövetkezet tájékoztatja a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson.